Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pomoc Pomoc
Statystyka odwiedzin


Uchwały Gminy Stubno:

 2014-06-06 13:21Uchwała Nr XXXV/311/2014
w sprawie użyczenia nieruchomości.

 2014-06-06 13:18Uchwała Nr XXXV/310/2014
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego na realizację zadań z zakresu modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Stubno.

 2014-06-06 13:17Uchwała Nr XXXV/309/2014
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

 2014-06-06 13:15Uchwała Nr XXXV/308/2014
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno.

 2014-06-06 13:12Uchwała Nr XXXV/307/2014
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej.

 2014-06-06 13:11Uchwała Nr XXXV/306/2014
w sprawie wydzierżawienia bezprzetargowego nieruchomości na okres powyżej 3 lat.

 2014-06-06 13:09Uchwała Nr XXXV/305/2014
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Barycz.

 2014-06-06 13:08Uchwała Nr XXXV/304/2014
w sprawie nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Barycz.

 2014-06-06 13:06Uchwała Nr XXXV/303/2014
w sprawie uchylenia uchwały.

 2014-06-06 13:03Uchwała Nr XXXV/302/2014
w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2014 rok.

 2014-06-06 13:01Uchwała Nr XXXV/301/2014
w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy na rok 2014.

 2014-06-06 12:59Uchwała Nr XXXV/300/2014
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stubno.

 2014-06-06 12:57Uchwała Nr XXXV/299/2014
w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.

 2014-06-06 12:56Uchwała Nr XXXV/298/2014
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

 2014-06-06 12:53Uchwała Nr XXXV/297/2014
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stubno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

 2014-06-03 13:41Uchwała Nr XXXV/296/2014
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok

 2014-06-06 12:51Uchwała Nr XXXIV/295/2014
w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Gaje na lata 2013-2016.

 2014-03-24 14:41Uchwała Nr XXXIV/294/2014
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015.

 2014-03-24 14:39Uchwała Nr XXXIV/293/2014
w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stubnow roku 2014.

 2014-03-24 14:36Uchwała Nr XXXIV/292/2014
w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stubno.

 2014-03-24 14:35Uchwała Nr XXXIV/291/2014
w sprawie użyczenia nieruchomości.

 2014-03-24 14:33Uchwała Nr XXXIV/290/2014
w sprawie uchwały o utracie mocy uchwały Nr XXXIII/282/2014.

 2014-03-24 14:32Uchwała Nr XXXIV/289/2014
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Stubienko.

 2014-03-24 14:29Uchwała Nr XXXIV/288/2014
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 2014-03-24 14:28Uchwała Nr XXXIV/287/2014
w sprawie uchwały o utracie mocy uchwały Nr XXXIII/279/2014.

 2014-03-24 14:26Uchwała Nr XXXIV/286/2014
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

 2014-03-24 14:22Uchwała Nr XXXIV/285/2014
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

 2014-02-11 11:38Uchwała Nr XXXIII/284/2014
w sprawie zmiany w uchwale budżetowej zestawienia dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Stubno.

 2014-02-11 11:36Uchwała Nr XXXIII/283/2014
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Hruszowice.

 2014-02-11 11:34Uchwała Nr XXXIII/282/2014
w sprawie użyczenia nieruchomości.

 2014-02-11 11:03Uchwała Nr XXXIII/281/2014
w sprawie przystąpienia do partnerstwa w ramach projektu "Liderzy e-Rozwoju Podkarpacia"

 2014-02-11 11:01Uchwała Nr XXXIII/280/2014
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania.

 2014-02-11 08:51Uchwała Nr XXXIII/279/2014
w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 2014-02-11 08:46Uchwała Nr XXXIII/278/2014
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Barycz.

 2014-02-11 08:45Uchwała Nr XXXIII/277/2014
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

 2014-02-11 08:41Uchwała Nr XXXIII/276/2014
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

 2014-02-11 08:38Uchwała Nr XXXIII/275/2014
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

 2014-01-14 09:20Uchwała Nr XXXII/274/2013
w sprawie przystąpienia do realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 2014-01-14 09:17Uchwała Nr XXXII/273/2013
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w Kalnikowie.

 2014-01-14 09:13Uchwała Nr XXXII/272/2013
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stubnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 2014-01-14 09:10Uchwała Nr XXXII/271/2013
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.

 2014-01-14 09:07Uchwała Nr XXXII/270/2013
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Stubno z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2014.

 2014-01-14 09:04Uchwała Nr XXXII/269/2013
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego na realizację zadań z zakresu modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Stubno.

 2014-01-14 09:02Uchwała Nr XXXII/268/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

 2014-01-14 08:48Uchwała Nr XXXII/267/2013
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.

 2014-01-14 08:16Uchwała Nr XXXII/266/2013
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno.

 2014-01-14 08:14Uchwała Nr XXXI/265/2013
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków bonifikaty i wysokości stawek procentowych.

 2014-01-14 08:12Uchwała Nr XXXI/264/2013
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt: KRAINA MALUSZKA w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 2014-01-14 08:10Uchwała Nr XXXI/263/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

 2014-01-14 08:08Uchwała Nr XXX/262/2013
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości

 2014-01-14 08:07Uchwała Nr XXX/261/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

 2014-01-14 08:05Uchwała Nr XXX/260/2013
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Starzawa

 2014-01-14 08:03Uchwała Nr XXX/259/2013
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Stubno

 2014-01-14 07:56Uchwała Nr XXX/258/2013
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stubno

 2014-01-14 07:53Uchwała Nr XXX/257/2013
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stubno

 2014-01-14 07:51Uchwała Nr XXX/256/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

 2013-10-31 10:04Uchwała Nr XXIX/255/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

 2013-10-31 10:02Uchwała Nr XXIX/254/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

 2013-10-31 10:00Uchwała Nr XXIX/253/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

 2013-09-27 08:41Uchwała Nr XXVIII/252/2013
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

 2013-09-13 08:36Uchwała Nr XXVII/251/2013
w sprawie określenia warunków bonifikaty i wysokości stawek procentowych.

 2013-09-13 08:34Uchwała Nr XXVII/250/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

 2013-09-13 08:33Uchwała Nr XXVII/249/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

 2013-09-13 08:31Uchwała Nr XXVII/248/2013
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami.

 2013-09-13 08:28Uchwała Nr XXVII/247/2013
zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 2013-09-13 08:26Uchwała Nr XXVII/246/2013
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

 2013-09-13 08:24Uchwała Nr XXVII/245/2013
zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 2013-09-10 09:49Uchwała Nr XXVI/244/2013
w sprawie zawarcia porozumienia o powierzenie Gminie Miejskiej Przemyśl zadania publicznego dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Stubno.

 2013-09-10 09:44Uchwała Nr XXVI/243/2013
zmieniająca uchwałę Nr XXI/182/2013 Rady Gminy w Stubnie z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego.

 2013-09-10 09:42Uchwała Nr XXVI/242/2013
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego związanych z zakresem modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Stubno.

 2013-09-10 09:41Uchwała Nr XXVI/241/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

 2013-09-10 09:39Uchwała Nr XXVI/240/2013
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami.

 2013-09-10 09:38Uchwała Nr XXVI/239/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

 2013-09-10 09:36Uchwała Nr XXV/238/2013
w sprawie uchwały o utracie mocy uchwały Nr XXII/202/2013.

 2013-09-10 09:33Uchwała Nr XXV/237/2013
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Stubno oraz ustalenia wysokości opłat.

 2013-09-10 09:31Uchwała Nr XXV/236/2013
w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 2013-09-10 09:28Uchwała Nr XXV/235/2013
w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Gaje na lata 2013-2016.

 2013-09-10 09:21Uchwała Nr XXV/234/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

 2013-09-10 09:19Uchwała Nr XXV/233/2013
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno.

 2013-09-10 09:18Uchwała Nr XXV/232/2013
w sprawie uchwały o utracie mocy Uchwały Nr XXIV/226/2013.

 2013-09-10 09:02Uchwała Nr XXV/231/2013
w sprawie uchwały o utracie mocy uchwały Nr XXIV/225/2013.

 2013-09-10 08:59Uchwała Nr XXV/230/2013
w sprawie uchwały o utracie mocy uchwał: Nr XXI/195/2013 i XXIII/214/2013.

 2013-09-10 08:52Uchwała Nr XXIV/229/2013
w sprawie ustalenia odrębnej własności lokali i zniesienia współwłasności nieruchomości.

 2013-09-10 08:49Uchwała Nr XXIV/228/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

 2013-09-10 08:47Uchwała Nr XXIV/227/2013
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2013 rok.

 2013-09-10 08:43Uchwała Nr XXIV/226/2013
zmieniająca Uchwałę Nr XX/163/2012 Rady Gminy Stubno z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.

 2013-09-10 08:36Uchwała Nr XXIV/225/2013
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia przez Gminę Stubno wsparcia przyznanego przez RARR S.A. z siedzibą w Rzeszowie, Spół. "EUPHORIA".

 2013-09-10 08:34Uchwała Nr XXIV/224/2013
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno.

 2013-09-10 08:33Uchwała Nr XXIV/223/2013
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w Kalnikowie.

 2013-09-10 08:31Uchwała Nr XXIV/222/2013
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Kalników.

 2013-09-10 08:29Uchwała Nr XXIV/221/2013
uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym.

 2013-09-10 08:27Uchwała Nr XXIV/220/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

 2013-09-10 08:26Uchwała Nr XXIV/219/2013
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stubno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

 2013-09-10 08:21Uchwała Nr XXIV/218/2013
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.

 2013-05-20 09:55Uchwała Nr XXIII/217/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

 2013-05-20 09:52Uchwała Nr XXIII/216/2013
zmieniająca uchwałę w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Stubno.

 2013-05-20 09:51Uchwała Nr XXIII/215/2013
w sprawie diet dla sołtysów.

 2013-05-20 09:48Uchwała Nr XXIII/214/2013
w sprawie powołania przez Gminę Stubno oraz Miasto Radymno i Gminę Orły spółdzielni socjalnej.

 2013-05-20 09:45Uchwała Nr XXIII/213/2013
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 2013-05-20 09:42Uchwała Nr XXIII/212/2013
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stubno.

 2013-05-20 09:34Uchwała Nr XXIII/211/2013
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegół. spos. i zakr. świad. usług w zakr. odb. odpadów komunalnych od właścic. nieruchom. i zagospod. tych odpadów.

 2013-05-20 09:24Uchwała Nr XXIII/210/2013
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Stubno oraz ustal. wysok. opłat za korzyst. z terenu i urz

 2013-05-20 09:22Uchwała Nr XXIII/209/2013
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Kalników.

 2013-05-20 09:19Uchwała Nr XXIII/208/2013
w sprawie określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy Stubno może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania.

 2013-05-20 09:13Uchwała Nr XXIII/207/2013
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 2013-05-20 09:09Uchwała Nr XXIII/206/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

 2013-05-20 09:04Uchwała Nr XXIII/205/2013
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno.

 2013-05-20 09:02Uchwała Nr XXII/204/2013
w sprawie użyczenia nieruchomości.

 2013-05-20 08:58Uchwała Nr XXII/203/2013
w sprawie użyczenia nieruchomości.

 2013-05-20 08:57Uchwała Nr XXII/202/2013
w sprawie użyczenia nieruchomości.

 2013-05-20 08:50Uchwała Nr XXII/201/2013
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Stubno do Zgromadzenia Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.

 2013-05-20 08:47Uchwała Nr XXII/200/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

 2013-05-20 08:44Uchwała Nr XXII/199/2013
w sprawie wskazania sołectwa do składu Grupy pilotażowej w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata 2011-2016.

 2013-03-18 08:43Uchwała Nr XXI/198/2013
w sprawie użyczenia nieruchomości.

 2013-03-18 08:42Uchwała Nr XXI/197/2013
w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy na 2013 rok.

 2013-03-15 13:04Uchwała Nr XXI/196/2013
w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy na rok 2013.

 2013-03-15 12:58Uchwała Nr XXI/195/2013
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Orły, Gminą Stubno i Miastem Radymno w celu realizacji projektu pn.:"Samorządowe Spółdzielnie Socjalne"

 2013-03-15 12:55Uchwała Nr XXI/194/2013
w sprawie przyjęła programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stubno w roku 2013.

 2013-03-15 12:52Uchwała Nr XXI/193/2013
w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stubno na lata 2013-2020

 2013-03-15 12:48Uchwała Nr XXI/192/2013
w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Stubno oraz ustalenia wysokości opłat za korzystanie z terenu i urządzeń cment.

 2013-03-15 12:45Uchwała Nr XXI/191/2013
w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stubno.

 2013-03-15 12:43Uchwała Nr XXI/190/2013
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014.

 2013-03-15 12:42Uchwała Nr XXI/189/2013
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres powyżej 3 lat.

 2013-03-15 12:40Uchwała Nr XXI/188/2013
w sprawie użyczenia nieruchomości.

 2013-03-15 12:38Uchwała Nr XXI/187/2013
w sprawie podjęcia uchwały o utracie mocy uchwały Nr VII/39/2011.

 2013-03-15 12:29Uchwała Nr XXI/186/2013
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami.

 2013-03-15 12:27Uchwała Nr XXI/185/2013
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Barycz.

 2013-03-15 12:25Uchwała Nr XXI/184/2013
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu w trybie bezprzetargowym.

 2013-03-15 12:22Uchwała Nr XXI/183/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

 2013-03-15 12:16Uchwała Nr XXI/182/2013
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego na realizację zadań związanych z zakresu modern. dróg powiat. na terenie Gminy Stubno.

 2013-03-15 12:13Uchwała Nr XXI/181/2013
w sprawie uchwały o utracie mocy uchwały Nr XX/169/2012.

 2013-03-15 12:09Uchwała Nr XXI/180/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

 2013-03-15 12:06Uchwała Nr XXI/179/2013
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 2013-01-10 13:08Uchwała Nr XX/178/2012
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Stubno z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2013.

 2013-01-10 13:06Uchwała Nr XX/177/2012
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.

 2013-01-10 12:43Uchwała Nr XX/176/2012
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stubno.

 2013-01-10 12:39Uchwała Nr XX/175/2012
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani

 2013-01-10 12:34Uchwała Nr XX/174/2012
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścic. nieruchom. i zagospod. tych odpadów.

 2013-01-10 12:32Uchwała Nr XX/173/2012
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 2013-01-10 12:30Uchwała Nr XX/172/2012
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 2013-01-10 12:26Uchwała Nr XX/171/2012
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

 2013-01-10 10:13Uchwała Nr XX/170/2012
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Stubno do zaciągania zobowiązań w zakresie podejm. inwest. o wartości przekracz. granicę ustaloną w budż. na 2013 r

 2013-01-10 10:11Uchwała Nr XX/169/2012
w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Przemyskiego na realizację zadań związanych z zakresu modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Stubno.

 2013-01-10 10:10Uchwała Nr XX/168/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 2013-01-10 10:07Uchwała Nr XX/167/2012
w sprawie zmian w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w 2012 roku.

 2013-01-10 10:06Uchwała Nr XX/166/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 2013-01-10 10:04Uchwała Nr XX/165/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 2013-01-10 10:03Uchwała Nr XX/164/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 2013-01-10 08:02Uchwała Nr XX/163/2012
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.

 2013-01-10 07:59Uchwała Nr XX/162/2012
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno.

 2013-01-10 07:50Uchwała Nr XIX/161/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 2013-01-10 07:49Uchwała Nr XIX/160/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 2013-01-08 13:57Uchwała Nr XIX/159/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 2013-01-08 13:55Uchwała Nr XIX/158/2012
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 2013-01-08 13:52Uchwała Nr XIX/157/2012
uchylająca uchwałę Nr XVII/142/2012 z dnia 27 września 2012 roku.

 2013-01-08 13:47Uchwała Nr XIX/156/2012
w sprawie podziału gminy Stubno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 2013-01-08 13:44Uchwała Nr XIX/155/2012
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stubno

 2013-01-08 13:41Uchwała Nr XIX/154/2012
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stubno

 2013-01-08 13:38Uchwała Nr XIX/153/2012
w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Stubno na rok 2013.

 2013-01-08 13:35Uchwała Nr XVIII/152/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 2013-01-08 13:29Uchwała Nr XVII/151/2012
w sprawie wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy

 2013-01-08 13:27Uchwała Nr XVII/150/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 2013-01-08 13:26Uchwała Nr XVII/149/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 2013-01-08 13:25Uchwała Nr XVII/148/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 2013-01-08 13:24Uchwała Nr XVII/147/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 2013-01-08 13:23Uchwała Nr XVII/146/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 2013-01-08 13:21Uchwała Nr XVII/145/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 2013-01-08 13:15Uchwała Nr XVII/144/2012
w sprawie woli przystąpienia Gminy Stubno w charakterze Partnera do projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"

 2013-01-08 13:12Uchwała Nr XVII/143/2012
w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborzym.

 2013-01-08 13:09Uchwała Nr XVII/142/2012
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 2013-01-08 13:08Uchwała Nr XVI/141/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 2013-01-08 12:44Uchwała Nr XVI/140/2012
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bisztynek na realizację zadania - usuwanie skutków klęski żywiołowej.

 2013-01-08 12:42Uchwała Nr XVI/139/2012
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Hruszowice

 2013-01-08 12:40Uchwała Nr XVI/138/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 2013-01-08 12:39Uchwała Nr XVI/137/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 2013-01-08 12:38Uchwała Nr XVI/136/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 2013-01-08 12:36Uchwała Nr XVI/135/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 2013-01-08 12:30Uchwała Nr XVI/134/2012
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Woj. Podkarpac. o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Stubno mienia po Strażnicy Straży Granicz. w Kalnikowie

 2012-06-14 14:11Uchwała Nr XV/133/2012
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

 2012-06-14 14:09Uchwała Nr XV/132/2012
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

 2012-06-14 14:07Uchwała Nr XV/131/2012
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości.

 2012-06-14 14:06Uchwała Nr XV/130/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 2012-06-14 14:04Uchwała Nr XV/129/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 2012-06-14 14:02Uchwała Nr XV/128/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 2012-06-14 14:01Uchwała Nr XV/127/2012
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stubno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

 2012-06-14 13:58Uchwała Nr XV/126/2012
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok.

 2012-04-26 13:47Uchwała Nr XIV/125/2012
w sprawie przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stubno w roku 2012.

 2012-04-26 13:45Uchwała Nr XIV/124/2012
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego do przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Stubno.

 2012-04-26 13:42Uchwała Nr XIV/123/2012
w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Rady Gminy do składu Rady Fundacji.

 2012-04-26 13:36Uchwała Nr XIV/122/2012
w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Stubno na rok 2011.

 2012-04-26 13:24Uchwała Nr XIV/121/2012
w sprawie uchylenia uchwały i użyczenia nieruchomości.

 2012-04-26 13:23Uchwała Nr XIV/120/2012
w sprawie użyczenia nieruchomości.

 2012-04-26 13:21Uchwała Nr XIV/119/2012
w sprawie użyczenia nieruchomości.

 2012-04-26 13:19Uchwała Nr XIV/118/2012
w sprawie użyczenia nieruchomości.

 2012-04-26 13:17Uchwała Nr XIV/117/2012
w sprawie użyczenia nieruchomości.

 2012-04-26 13:15Uchwała Nr XIV/116/2012
w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

 2012-04-26 13:13Uchwała Nr XIV/115/2012
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 2012-04-26 13:09Uchwała Nr XIV/114/2012
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze.

 2012-04-26 13:05Uchwała Nr XIV/113/2012
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga szkolnego i logopedy szkolnego.

 2012-04-26 13:02Uchwała Nr XIV/112/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 2012-03-16 09:09Uchwała Nr XIII/111/2012
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013.

 2012-03-16 08:55Uchwała Nr XIII/110/2012
w sprawie użyczenia nieruchomości.

 2012-03-16 08:53Uchwała Nr XIII/109/2012
w sprawie użyczenia nieruchomości.

 2012-03-16 08:51Uchwała Nr XIII/108/2012
w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2012 r.

 2012-03-16 08:49Uchwała Nr XIII/107/2012
w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy na rok 2012

 2012-03-16 08:47Uchwała Nr XIII/106/2012
w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Hruszowice.

 2012-03-16 08:46Uchwała Nr XIII/105/2012
w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług.

 2012-03-16 08:43Uchwała Nr XIII/104/2012
w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stubno.

 2012-03-16 08:41Uchwała Nr XIII/103/2012
w sprawie zmiany uchwały nr XII/88/2011 Rady Gminy Stubno z dnia 28 grudnia 2011 roku.

 2012-03-16 08:40Uchwała Nr XIII/102/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 2012-03-16 08:39Uchwała Nr XIII/101/2012
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 2012-03-16 08:36Uchwała Nr XIII/100/2012
w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Stubno oraz granice ich obwodów

 2012-01-09 13:26Uchwała Nr XII/99/2011
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego na realizację zadań związanych z zakresu moder. dróg powiat. na terenie Gminy Stubno

 2012-01-09 13:24Uchwała Nr XII/98/2011
w sprawie zmian w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w 2011 roku.

 2012-01-09 13:16Uchwała Nr XII/97/2011
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

 2012-01-09 13:10Uchwała Nr XII/96/2011
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

 2012-01-09 13:08Uchwała Nr XII/95/2011
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

 2012-01-09 13:07Uchwała Nr XII/94/2011
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

 2012-01-09 13:05Uchwała Nr XII/93/2011
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

 2012-01-09 13:03Uchwała Nr XII/92/2011
w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia "Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa z siedzibą w Rzeszowie"

 2012-01-09 12:50Uchwała Nr XII/91/2011
w sprawie przystąpienia do partnerstwa w ramach projektu "Razem dla rozwoju - Liderzy z Podkarpacia" w ramach POKLP: V Dobre rządzenie

 2012-01-09 12:47Uchwała Nr XII/90/2011
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej.

 2012-01-09 12:25Uchwała Nr XII/89/2011
w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Stubno

 2012-01-09 12:23Uchwała Nr XII/88/2011
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.

 2012-01-09 11:41Uchwała Nr XII/87/2011
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno na lata 2011 - 2020

 2012-01-09 11:36Uchwała Nr XII/86/2011
w sprawie zmiany uchwały nr XI/82/2011 Rady Gminy Stubno z dnia 28 listopada 2011 roku.

 2012-01-09 11:31Uchwała Nr XII/85/2011
w sprawie zmiany uchwały nr XI/77/2011 Rady Gminy Stubno z dnia 28 listopada 2011 roku.

 2011-12-02 14:24Uchwała Nr XI/84/2011
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Stubno z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2012

 2011-12-02 14:22Uchwała Nr XI/83/2011
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012

 2011-12-02 14:21Uchwała Nr XI/82/2011
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 2011-12-02 14:20Uchwała Nr XI/81/2011
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 2011-12-02 14:19Uchwała Nr XI/80/2011
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 2011-12-02 14:18Uchwała Nr XI/79/2011
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 2011-12-02 14:16Uchwała Nr XI/78/2011
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 2011-12-02 14:15Uchwała Nr XI/77/2011
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 2011-12-02 14:13Uchwała Nr XI/76/2011
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stubno

 2011-12-02 14:10Uchwała Nr XI/75/2011
w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach

 2011-12-02 14:09Uchwała Nr XI/74/2011
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stubno

 2011-12-02 14:06Uchwała Nr X/73/2011
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i usługowego, zniesienia współwłasności i sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Stubno

 2011-12-02 14:05Uchwała Nr X/72/2011
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno na lata 2011-2020

 2011-12-02 14:04Uchwała Nr X/71/2011
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 2011-12-02 14:02Uchwała Nr X/70/2011
w sprawie zmian w Uchwale Nr IX/60/2011 Rady Gminy w Stubnie z dnia 27 lipca 2011

 2011-12-02 14:00Uchwała Nr X/69/2011
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 2011-12-02 13:59Uchwała Nr X/68/2011
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 2011-12-02 13:58Uchwała Nr X/67/2011
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 2011-12-02 13:54Uchwała Nr X/66/2011
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 2011-09-09 09:20Uchwała Nr IX/65/2011
w sprawie określenia nazwy zadania realizowanego na terenie Gminy Stubno w ramach projektu "Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl"

 2011-09-09 09:19Uchwała Nr IX/64/2011
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 2011-09-09 09:14Uchwała Nr IX/63/2011
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finasowej

 2011-09-09 09:12Uchwała Nr IX/62/2011
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Stubno do zaciągnięcia zobowiązań ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2011 rok

 2011-09-09 09:10Uchwała Nr IX/61/2011
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno na lata 2011-2020

 2011-09-09 09:07Uchwała Nr IX/60/2011
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 2011-06-17 14:52Uchwała Nr VIII/59/2011
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 2011-06-17 14:51Uchwała Nr VIII/58/2011
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 2011-06-17 14:49Uchwała Nr VIII/57/2011
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres powyżej 3 lat

 2011-06-17 14:47Uchwała Nr VIII/56/2011
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres powyżej 3 lat

 2011-06-17 14:41Uchwała Nr VIII/55/2011
w sprawie nieodpłatnego przyjęcia na własność gminy nieruchomości zabudowanej

 2011-06-17 14:35Uchwała Nr VIII/54/2011
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 2011-06-17 14:34Uchwała Nr VIII/53/2011
w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej

 2011-06-17 14:31Uchwała Nr VIII/52/2011
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stubno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok

 2011-06-17 14:28Uchwała Nr VIII/51/2011
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok

 2011-04-04 13:02Uchwała Nr VII/50/2011
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 2011-04-04 13:01Uchwała Nr VII/49/2011
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 2011-04-04 12:59Uchwała Nr VII/48/2011
w sprawie uchylenia uchwały Nr V/18/2011 r. z dnia 31 stycznia 2011 r.

 2011-04-04 12:58Uchwała Nr VII/47/2011
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 2011-04-04 12:56Uchwała Nr VII/46/2011
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 2011-04-04 12:55Uchwała Nr VII/45/2011
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 2011-04-04 12:53Uchwała Nr VII/44/2011
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 2011-04-04 12:51Uchwała Nr VII/43/2011
w sprawie wyrażania zgody na ustanowienie służebności drogowej

 2011-04-04 12:50Uchwała Nr VII/42/2011
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres powyżej 3 lat

 2011-04-04 12:41Uchwała Nr VII/41/2011
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Kalników

 2011-04-04 12:38Uchwała Nr VII/40/2011
w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Hruszowice

 2011-04-04 12:37Uchwała Nr VII/39/2011
w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Kalników

 2011-04-04 12:34Uchwała Nr VII/38/2011
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Stubno nieruchomości wchodzących w skład zasobu ANR

 2011-04-04 12:32Uchwała Nr VII/37/2011
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012

 2011-04-04 12:30Uchwała Nr VII/36/2011
w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej

 2011-04-04 12:27Uchwała Nr VII/35/2011
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Stubnie poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Nakle

 2011-03-22 12:54Uchwała Nr VI/34/2011
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Stubno nieruchomości wchodzących w skład zasobu ANROT w Rzeszowie

 2011-03-22 12:52Uchwała Nr VI/33/2011
w sprawie zamiaru przekazania "Zespołu Dworskiego z drugiej połowy XIX wieku w Stubnie"

 2011-03-22 12:51Uchwała Nr VI/32/2011
w sprawie dopłat dla taryfowych odbiorców usług

 2011-03-22 12:48Uchwała Nr VI/31/2011
w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stubno

 2011-03-17 14:36Uchwała Nr VI/30/2011
w sprawie dodatków dla nauczycieli

 2011-03-22 12:37Uchwała Nr VI/29/2011
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Nakle stanowiącej filię Szkoły Podstawowej w Stubnie

 2011-03-17 14:20Uchwała Nr VI/28/2011
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

 2011-03-22 12:29Uchwała Nr V/27/2011
w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy

 2011-03-22 12:25Uchwała Nr V/26/2011
w sprawie uchwalenia planów pracy komisji Rady Gminy na 2011 r.

 2011-03-22 12:15Uchwała Nr V/25/2011
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 2011-03-22 12:14Uchwała Nr V/24/2011
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 2011-03-22 12:12Uchwała Nr V/23/2011
w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 2011-03-22 12:09Uchwała Nr V/22/2011
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia "Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa z siedzibą w Rzeszowie"

 2011-03-22 12:06Uchwała Nr V/21/2011
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Stubno do Zgromadzenia Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl

 2011-03-22 12:04Uchwała Nr V/20/2011
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego

 2011-03-22 12:01Uchwała Nr V/19/2011
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego

 2011-03-22 11:58Uchwała Nr V/18/2011
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego

 2011-03-22 11:55Uchwała Nr V/17/2011
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubno na lata 2011 - 2020

 2011-03-21 13:56Uchwała Nr V/16/2011
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

 2011-03-21 13:23Uchwała Nr IV/15/2010
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Stubno

 2011-03-21 13:17Uchwała Nr IV/14/2010
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stubno

 2011-03-21 13:13Uchwała Nr IV/13/2010
w sprawie wysokości diet dla radnych

 2011-03-21 13:10Uchwała Nr IV/12/2010
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 2011-03-21 13:08Uchwała Nr IV/11/2010
w sprawie zwoływania zebrań wiejskich do przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach Gminy Stubno

 2011-03-21 12:59Uchwała Nr IV/10/2010
w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Stubno

 2011-03-21 12:57Uchwała Nr IV/9/2010
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Stubno

 2011-03-21 12:55Uchwała Nr III/8/2010
w sprawie powołania Komisji Regulaminowej do opracowania zmian w Statucie Gminy

 2011-03-21 12:53Uchwała Nr III/7/2010
w sprawie wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy

 2011-03-21 12:51Uchwała Nr III/6/2010
w sprawie wyboru Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej

 2011-03-21 12:49Uchwała Nr III/5/2010
w sprawie wyboru członków i przewodniczących Komisji Rady Gminy

 2011-03-21 12:48Uchwała Nr I/4/2010
w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Stubno

 2011-03-21 12:45Uchwała Nr I/3/2010
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczących Rady Gminy

 2011-03-21 12:43Uchwała Nr I/2/2010
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stubno

 2011-03-21 12:29Uchwała Nr I/1/2010
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Stubno

 2010-01-05 09:39U C H W A Ł A Nr XXVIII/225/09
w sprawie zabezpieczenia realizacji zadania

 2010-01-05 09:38U C H W A Ł A Nr XXVIII/224/09
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 2010-01-05 09:26U C H W A Ł A Nr XXVIII/223/09
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości

 2009-12-10 13:26U C H W A Ł A Nr XXVII/222/09
w sprawie określenia zasad wydzierż. lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stubno na okres dłuższy niż trzy lata lub czas nieokreślony

 2009-12-10 13:23U C H W A Ł A Nr XXVII/221/09
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Stubno nieruchomości wchodzących w skład zasobu ANR Oddział Terenowy w Rzeszowie położonych we wsi Stubno

 2009-12-10 13:19U C H W A Ł A Nr XXVII/220/09
w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych Statutów Sołectw

 2009-12-10 13:18U C H W A Ł A Nr XXVII/219/09
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Hruszowice

 2009-12-10 13:17U C H W A Ł A Nr XXVII/218/09
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Gaje

 2009-12-10 13:15U C H W A Ł A Nr XXVII/217/09
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Starzawa

 2009-12-10 13:14U C H W A Ł A Nr XXVII/216/09
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Barycz

 2009-12-10 13:13U C H W A Ł A Nr XXVII/215/09
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Stubno z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010

 2009-12-10 13:12U C H W A Ł A Nr XXVII/214/09
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010

 2009-12-10 13:11U C H W A Ł A Nr XXVII/213/09
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Kalników

 2009-12-10 13:07U C H W A Ł A Nr XXVII/212/09
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Stubno

 2009-12-10 13:05U C H W A Ł A Nr XXVII/211/09
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres powyżej 3 lat

 2009-12-10 13:04U C H W A Ł A Nr XXVII/210/09
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

 2009-12-10 13:02U C H W A Ł A Nr XXVII/209/09
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stubno

 2009-12-10 13:01U C H W A Ł A Nr XXVII/208/09
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stubno

 2009-12-10 12:54U C H W A Ł A Nr XXVII/207/09
w sprawie wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy

 2009-12-10 12:53U C H W A Ł A Nr XXVI/206/09
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy szkolnego

 2009-12-10 12:49U C H W A Ł A Nr XXVI/205/09
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 2009-12-10 12:48U C H W A Ł A Nr XXVI/204/09
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 2009-12-10 12:46U C H W A Ł A Nr XXVI/203/09
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres powyżej 3 lat

 2009-12-10 12:44U C H W A Ł A Nr XXVI/202/09
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2009 rok

 2009-12-10 12:40U C H W A Ł A Nr XXVI/201/09
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 2009-12-10 12:39U C H W A Ł A Nr XXVI/200/09
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 2009-12-10 12:37U C H W A Ł A Nr XXVI/199/09
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 2009-12-10 12:35U C H W A Ł A Nr XXV/198/09
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest dla Gminy Stubno”

 2009-12-10 12:33U C H W A Ł A Nr XXV/197/ 2009
w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa z siedzibą w Rzeszowie”

 2009-12-10 12:32U C H W A Ł A Nr XXV/196/09
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Hruszowice

 2009-12-10 12:31U C H W A Ł A Nr XXV/195/09
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Stubno

 2009-12-10 12:29U C H W A Ł A Nr XXV/194/09
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych we wsi Kalników

 2009-12-10 12:24U C H W A Ł A Nr XXV/193/09
zmieniająca uchwałę w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Stubno

 2009-11-27 14:33U C H W A Ł A Nr XXV/192/09
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Stubno nieruchomości wchodzących w skład zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie

 2009-11-27 14:31U C H W A Ł A Nr XXV/191/09
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 2009-11-27 14:28U C H W A Ł A Nr XXIV/190/09
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Stubno do zaciągania zobowiązań wekslowych

 2009-11-27 14:27U C H W A Ł A Nr XXIV/189/09
w sprawie przystąpienia Gminy Stubno do tworzenia Lokalnej Grupy Rybackiej „STARZAWA” z siedzibą w Stubnie

 2009-11-27 14:26U C H W A Ł A Nr XXIV/188/09
w sprawie zabezpieczenia realizacji zadania

 2009-11-27 14:25U C H W A Ł A Nr XXIV/187/09
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości

 2009-11-27 14:24U C H W A Ł A Nr XXIV/186/09
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Stubno nieruchomości wchodzących w skład zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych

 2009-11-27 14:23U C H W A Ł A Nr XXIV/185/09
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres powyżej 3 lat

 2009-11-27 14:21U C H W A Ł A Nr XXIV/184/09
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

 2009-11-27 14:07U C H W A Ł A Nr XXIV/183/09
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 2009-11-27 14:05U C H W A Ł A Nr XXIII/182/09
zmieniająca uchwałę w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

 2009-11-27 14:02U C H W A Ł A Nr XXIII/181/09
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

 2009-11-27 14:01U C H W A Ł A Nr XXIII/180/09
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska w Rzeszowie

 2009-11-27 14:00U C H W A Ł A Nr XXIII/179/09
w sprawie uchylenia uchwały

 2009-11-27 13:59U C H W A Ł A Nr XXII/178/09
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres powyżej 3 lat

 2009-11-27 13:58U C H W A Ł A Nr XXII/177/09
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli

 2009-11-27 13:54U C H W A Ł A Nr XXII/176/09
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków

 2009-11-27 13:52U C H W A Ł A Nr XXII/175/09
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok i udzielenia absolutorium

 2009-11-27 13:50U C H W A Ł A Nr XXI/174/09
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska w Rzeszowie

 2009-11-27 13:49U C H W A Ł A Nr XXI/173/09
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 2009-11-27 13:48U C H W A Ł A Nr XXI/172/09
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 2009-11-27 13:47U C H W A Ł A Nr XXI/171/09
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 2009-11-27 13:28U C H W A Ł A Nr XXI/170/09
w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 2009-11-27 13:26U C H W A Ł A Nr XXI/169/09
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

 2009-11-27 13:24U C H W A Ł A Nr XXI/168/09
w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy

 2009-11-27 13:18U C H W A Ł A Nr XX/167/2009
w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2009 r.

 2009-11-27 13:16U C H W A Ł A Nr XX/166/2009
w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy na rok 2009

 2009-11-27 13:15U C H W A Ł A Nr XX/165/09
w sprawie ogłoszenia tekstów jednolitych Statutów Sołectw

 2009-11-27 13:11U C H W A Ł A Nr XX/164/09
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości

 2009-11-27 13:09U C H W A Ł A Nr XX/163/09
w sprawie przystąpienia Gminy Stubno do Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska”

 2009-11-27 13:07U C H W A Ł A Nr XX/162/09
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi Kalników

 2009-11-27 13:04U C H W A Ł A Nr XX/161/09
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska

 2009-11-27 13:02U C H W A Ł A Nr XX/160/09
zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stubno na lata 2007-2011

 2009-11-27 13:01U C H W A Ł A Nr XX/159/09
w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

 2009-11-27 12:58U C H W A Ł A Nr XX/158/09
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres powyżej 3 lat

 2009-11-27 12:57U C H W A Ł A Nr XX/157/09
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres powyżej 3 lat

 2009-11-27 12:46U C H W A Ł A Nr XX/156/09
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Kalników

 2009-11-27 12:45U C H W A Ł A Nr XX/155/09
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami

 2009-11-27 12:44U C H W A Ł A Nr XX/154/09
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Stubno nieruchomości wchodzących w skład zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych

 2009-11-27 12:35U C H W A Ł A Nr XX/153/09
w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stubno

 2009-11-27 12:34U C H W A Ł A Nr XX/152/09
w sprawie wstrzymania realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008 – 2010

 2009-11-27 12:33U C H W A Ł A Nr XX/151/09
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska w Rzeszowie

 2009-11-27 12:31U C H W A Ł A Nr XX/150/09
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska w Rzeszowie

 2009-11-27 12:30U C H W A Ł A Nr XX/149/09
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 2009-11-27 12:28U C H W A Ł A Nr XX/148/09
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 2009-11-27 12:26U C H W A Ł A Nr XX/147/09
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 2009-12-10 12:17U C H W A Ł A Nr XX/146/09
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

 2009-11-26 13:46U C H W A Ł A Nr XIX/145/08
w sprawie przystąpienia Gminy Stubno do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska

 2009-11-26 13:43U C H W A Ł A Nr XIX/144/08
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

 2009-11-26 13:41U C H W A Ł A Nr XIX/143/08
w sprawie zmian w planach przychodów dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych na 2008 rok

 2009-11-26 13:39U C H W A Ł A Nr XIX/142/08
w sprawie zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok

 2009-11-26 13:36U C H W A Ł A Nr XIX/141/08
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 2009-11-26 13:31U C H W A Ł A Nr XIX/140/08
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 2009-11-26 13:27U C H W A Ł A Nr XVIII/139/08
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 2009-11-26 13:26U C H W A Ł A Nr XVIII/138/08
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 2009-11-26 13:24U C H W A Ł A Nr XVIII/137/08
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Stubno

 2009-11-26 13:23U C H W A Ł A Nr XVIII/136/08
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Nakło

 2009-11-26 13:22U C H W A Ł A Nr XVIII/135/08
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Kalników

 2009-11-26 13:21U C H W A Ł A Nr XVIII/134/08
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

 2009-11-26 13:20U C H W A Ł A Nr XVIII/133/08
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Stubno z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2009

 2009-11-26 13:18U C H W A Ł A Nr XVIII/132/08
w sprawie ustalenia wysokości stawek i opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 2009-11-26 13:17U C H W A Ł A Nr XVIII/131/08
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej

 2009-11-26 12:27U C H W A Ł A Nr XVIII/130/08
w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny przeznaczonych dla Agencji Nieruchomości Ro

 2009-11-26 12:22U C H W A Ł A Nr XVIII/129/08
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stubno

 2009-11-26 11:05U C H W A Ł A Nr XVIII/128/2008
w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Stubno na rok 2009

 2009-11-26 11:02U C H W A Ł A Nr XVII/127/08
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Stubno nieruchomości wchodzących w skład zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych

 2009-11-23 14:50U C H W A Ł A Nr XVII/126/08
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej

 2009-11-23 14:49U C H W A Ł A Nr XVII/125/08
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zniesienie nazwy miejscowości Nowostawy

 2009-11-23 14:48U C H W A Ł A Nr XVII/124/08
w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zniesienie nazwy miejscowości Starzawa osada

 2009-11-23 14:47U C H W A Ł A Nr XVII/ 123/08
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres powyżej 3 lat

 2009-11-23 14:45U C H W A Ł A Nr XVII /122/08
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami

 2009-11-23 14:44U C H W A Ł A Nr XVII/121/08
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 2009-11-23 14:43U C H W A Ł A Nr XVII/120/08
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 2009-11-23 14:42U C H W A Ł A Nr XVII/119/08
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 2009-11-23 14:41U C H W A Ł A Nr XVII/118/08
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 2009-11-23 14:38U C H W A Ł A Nr XVII/117/08
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 2009-11-23 14:36U C H W A Ł A Nr XVI/116/08
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Stubno umowy o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Kalnikowie

 2009-11-23 14:34U C H W A Ł A Nr XVI / 115 / 08
w sprawie wskazania miejsc poboru kruszywa w granicach powszechnego korzystania z wód na terenie gminy Stubno

 2009-11-23 14:32U C H W A Ł A Nr XVI /114/08
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Starzawy

 2009-11-23 14:30U C H W A Ł A Nr XVI/113/08
zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach

 2009-11-23 14:24U C H W A Ł A Nr XVI/112/08
zmieniająca uchwałę w sprawie deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach

 2009-11-23 14:22U C H W A Ł A Nr XVI/111/08
zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach

 2009-11-23 14:21U C H W A Ł A Nr XVI/110/08
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 2009-11-23 14:18U C H W A Ł A Nr XVI/109/08
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 2009-11-23 14:17U C H W A Ł A Nr XV/108/08
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami

 2009-11-23 14:16U C H W A Ł A Nr XV/107/08
w sprawie wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy

 2009-11-23 14:15U C H W A Ł A Nr XV/106/08
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Stubno do Zgromadzenia Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl

 2009-11-23 14:12U C H W A Ł A Nr XV/105/08
w sprawie zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadań ponadgminnych

 2009-11-23 14:11U C H W A Ł A Nr XV/104/08
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2008 - 2010

 2009-11-23 14:09U C H W A Ł A Nr XV/103/08
w sprawie wyboru zadania i złożenia wniosku do „Podkarpackiego Samorządowego Instrumentu Wsparcia i Rozwoju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich”

 2009-11-23 14:08U C H W A Ł A Nr XV/102a/08
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 2009-11-23 14:07U C H W A Ł A Nr XV/102/08
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 2009-11-23 13:39U C H W A Ł A Nr XIV/101/08
w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Stubno dla niepublicznych przedszkoli

 2009-11-23 13:38U C H W A Ł A Nr XIV/100/08
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Kalnikowie

 2009-11-23 13:35U C H W A Ł A Nr XIV/99/08
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania, dla pracowników Gminy Stubno

 2009-11-23 13:34U C H W A Ł A Nr XIV/98/08
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 2009-11-23 12:53U C H W A Ł A Nr XIV/97/08
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 2009-11-23 12:35U C H W A Ł A Nr XIV/96/08
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

 2009-11-23 12:34U C H W A Ł A Nr XIV/95/08
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2008 rok

 2009-11-23 12:31U C H W A Ł A Nr XIV/94/08
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego na realizację zadań związanych z zakresu remontu dróg powiat. na terenie Gminy Stubno

 2009-11-23 12:30U C H W A Ł A Nr XIV/93/08
w sprawie oceny aktualności „Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stubno”

 2009-11-23 12:26U C H W A Ł A Nr XIV/92/08
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok i udzielenia absolutorium

 2009-11-23 12:23U C H W A Ł A Nr XIII/91/08
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl

 2009-11-23 12:21U C H W A Ł A Nr XIII/90/08
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Nakło

 2009-11-23 12:19U C H W A Ł A Nr XIII/89/08
ustalenie regulaminu przyznawania dodatków dla nauczycieli

 2009-11-23 11:46U C H W A Ł A Nr XIII/88/08
w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stubno

 2009-11-23 12:12U C H W A Ł A Nr XIII/87/2008
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

 2009-11-23 13:25U C H W A Ł A Nr XII/86/08
w sprawie uchwalenie planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2008 r.

 2009-11-23 13:21U C H W A Ł A Nr XII/85/08
w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy na rok 2008

 2009-11-23 11:45U C H W A Ł A Nr XII/84/08
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Kalników

 2009-11-23 11:43U C H W A Ł A Nr XII/83/08
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Kalników

 2009-11-23 11:40U C H W A Ł A Nr XII/82/08
w sprawie nabycia przez Gminę nieruchomości z przeznaczeniem na drogę dojazdową w miejscowości Stubno

 2009-11-23 11:33U C H W A Ł A Nr XII/81/08
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na przetarg częstotliwości 3600-3800MHz

 2009-11-23 11:30U C H W A Ł A Nr XI/80/07
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w sprawie SEKAP

 2009-11-23 11:25U C H W A Ł A Nr XI/79/07
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 2009-11-23 11:24U C H W A Ł A Nr XI/78/07
w sprawie określenia wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007

 2009-11-23 11:22U C H W A Ł A Nr XI/77/07
w sprawie zmian w planach przychodów dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych na 2007 rok

 2009-11-23 11:21U C H W A Ł A Nr XI/76/07
w sprawie zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

 2009-11-23 11:18U C H W A Ł A Nr XI/75/07
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 2009-11-23 11:15U C H W A Ł A Nr XI/74/07
w sprawie wstrzymania realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2007 – 2009

 2009-11-23 11:13U C H W A Ł A Nr XI/73/07
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Stubno z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2008

 2009-11-23 10:55U C H W A Ł A Nr XI/72/07
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008

 2007-12-06 12:39U C H W A Ł A Nr X/71/07
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.

 2007-12-06 12:43U C H W A Ł A Nr X/70/07
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Hruszowice

 2007-12-06 12:38U C H W A Ł A Nr X/69/07
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 2007-12-06 12:38U C H W A Ł A Nr X/68/07
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 2007-12-06 12:37U C H W A Ł A Nr X/67/07
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 2007-12-06 12:36U C H W A Ł A Nr X/66/2007
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stubno

 2007-12-06 12:36U C H W A Ł A Nr X/65/07
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Stubno.

 2007-12-06 12:35U C H W A Ł A Nr X/64/07
w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Stubno na rok 2008.

 2007-12-06 12:34U C H W A Ł A Nr IX/63/07
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Stubno nieruchomości

 2007-12-06 12:33U C H W A Ł A Nr IX/62/07
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Kalników.

 2007-12-06 12:32U C H W A Ł A Nr IX/61/07
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Stubno nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Te

 2007-12-06 12:31U C H W A Ł A Nr IX/60/07
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie Gminy Stubno

 2007-12-06 12:31U C H W A Ł A Nr IX/59/07
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska

 2007-12-06 12:30U C H W A Ł A Nr IX/58/07
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 2007-12-06 12:29U C H W A Ł A Nr IX/57/07
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 2007-12-06 12:29U C H W A Ł A Nr IX/56/07
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 2007-12-06 12:29U C H W A Ł A Nr VIII/55/07
w sprawie przystąpienia Gminy Stubno do tworzenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska”.

 2007-12-06 12:28U C H W A Ł A Nr VIII/54/07
w sprawie wyznaczenia miejsca poboru kruszywa z rzeki San w miejscowości Barycz w ramach powszechnego korzystania z wód

 2007-12-06 12:42U C H W A Ł A Nr VIII/53/07
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stubno.

 2007-12-06 12:27U C H W A Ł A Nr VIII/52/07
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego.

 2007-12-06 12:26U C H W A Ł A Nr VIII/51/07
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla sta

 2007-12-06 12:26U C H W A Ł A Nr VIII/50/07
w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu.

 2007-12-06 12:42U C H W A Ł A Nr VIII/49/07
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2007 - 2009

 2007-12-06 12:25U C H W A Ł A Nr VIII/48/07
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 2007-12-06 12:24U C H W A Ł A Nr VIII/47/07
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 2007-12-06 12:24U C H W A Ł A Nr VIII/46/07
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 2007-12-06 12:23U C H W A Ł A Nr VIII/45/07
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 2007-12-06 12:41U C H W A Ł A Nr VIII/44/07
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 2007-12-06 12:23U C H W A Ł A Nr VII/43a/07
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 2007-12-06 12:22U C H W A Ł A Nr VII/43/07
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 2007-12-06 12:21U C H W A Ł A Nr VII/42/07
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

 2007-12-06 12:20U C H W A Ł A Nr VII/41/07
w sprawie nabycie przez Gminę nieruchomości pod przepompownię ścieków w m. Nakło.

 2007-12-06 12:20U C H W A Ł A Nr VII/40/07
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

 2007-12-06 12:19U C H W A Ł A Nr VII/39/07
w sprawie nabycie przez Gminę nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Stubno.

 2007-12-06 12:19U C H W A Ł A Nr VII/38/07
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 2007-12-06 12:18U C H W A Ł A Nr VI/37/07
w sprawie zawarcia porozumienia i przyjęcia do realizacji zadań ponadgminnych

 2007-12-06 12:41U C H W A Ł A Nr VI/36/07
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Stubno a Gminą Miejską Przemyśl.

 2007-12-06 12:17U C H W A Ł A Nr VI/35/07
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Nakło.

 2007-12-06 12:40U C H W A Ł A Nr VI/34/07
w sprawie diet dla sołtysów.

 2007-12-06 12:16U C H W A Ł A Nr VI/33/07
zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 20

 2007-12-06 12:15U C H W A Ł A Nr VI/32/07
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 2007-12-06 12:14U C H W A Ł A Nr VI/31/07
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 2007-12-06 12:13U C H W A Ł A Nr VI/30/07
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 2007-12-06 12:12U C H W A Ł A Nr VI/29/07
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok i udzielenia absolutorium.

 2007-12-06 10:28U C H W A Ł A Nr V/28/07
w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

 2007-12-06 10:28U C H W A Ł A Nr V/27/07
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjneg

 2007-12-06 10:27U C H W A Ł A Nr V/26/07
w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stubno.

 2007-12-06 10:26U C H W A Ł A Nr V/25/2007
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

 2007-12-06 10:25U C H W A Ł A Nr V/24/07
w sprawie wstrzymania realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2006 – 2008.

 2007-12-06 10:25U C H W A Ł A Nr V/23/07
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

 2007-12-06 10:24U C H W A Ł A Nr IV/22/2007
w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy na rok 2007

 2007-12-06 10:24U C H W A Ł A Nr IV/21/2007
w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2007 r.

 2007-12-06 10:23U C H W A Ł A Nr IV/20/07
w sprawie wysokości diet dla radnych.

 2007-12-06 10:23U C H W A Ł A Nr IV/19/07
w sprawie zwoływania zebrań wiejskich do przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach Gminy Stubno.

 2007-12-06 10:22U C H W A Ł A Nr IV/18/07
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stubno.

 2007-12-06 10:21U C H W A Ł A Nr IV/17/07
w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stubno na lata 2007-2011.

 2007-12-06 10:21U C H W A Ł A Nr III/16/06
w sprawie zmian w planach dochodów własnych i wydatków w jednostkach budżetowych na 2006 rok.

 2007-12-06 10:20U C H W A Ł A Nr III/15/06
w sprawie zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Wodnej na 2006 rok.

 2007-12-06 10:20U C H W A Ł A Nr III/14/06
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

 2007-12-06 10:19U C H W A Ł A Nr III/12/06
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

 2007-12-06 10:19U C H W A Ł A Nr III/13/06
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

 2007-12-06 10:18U C H W A Ł A Nr III/11/06
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

 2007-12-06 10:17U C H W A Ł A Nr III/10/06
w sprawie wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy

 2007-12-06 10:16U C H W A Ł A Nr III/9/06
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

 2007-12-06 10:16U C H W A Ł A Nr III/8/06
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007

 2007-12-06 10:15U C H W A Ł A Nr III/7/06
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Stubno z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2007

 2007-12-06 10:14U C H W A Ł A Nr II/6/06
w sprawie wyboru członków i przewodniczących Komisji Rady Gminy.

 2007-12-06 10:14U C H W A Ł A Nr II/5/06
w sprawie powołania Komisji stałych Rady Gminy i określenia zakresu ich działania.

 2007-12-06 10:13U C H W A Ł A Nr I/4/0
w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Stubno

 2007-12-06 10:12U C H W A Ł A Nr I/3/06
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stubno.

 2007-12-06 10:11U C H W A Ł A Nr I/2/06
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stubno.

 2007-12-06 10:06U C H W A Ł A Nr I/1/06
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady Gminy Stubno.

 2006-06-01 10:12Uchwała Nr XXX/178/05 z dnia 30.12.2005 r.
w sprawie w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stubno

 2004-01-29 13:33Uchwały Rady Gminy Stubno