Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pomoc Pomoc
Statystyka odwiedzin


W ó j t
W ó j t

2007-12-06 10:41Wójt Gminy Stubno

mgr Janusz Słabicki

 


Wójt Gminy Stubno

mgr Janusz Słabicki

Tel. 16 7354004

E-mail: wojt@stubno.pl

www.stubno.pl

Kompetencje

 

Organem wykonawczym gminy jest wybierany w wyborach powszechnych Wójt Gminy. Kadencja wójta trwa 4 lata i rozpoczyna się z dniem złożenia ślubowania. Wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

Do wyłącznych kompetencji Wójta należy:

1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2. podejmowanieczynnościwsprawachniecierpiącychzwłoki,związanychzbezpośrednim

zagrożeniem interesu publicznego,

3. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

4. składanie oświadczeń woli w imieniu gminy, w zakresie zarządu mieniem,

5. ogłaszanie uchwałRadyGminy, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu

oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

6. wykonywanie uchwał Rady Gminy,

7. przedkładanie na sesje Rady Gminy sprawozdań z wykonania uchwał,

8. reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym,

9. odpowiadanie za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie

w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Gminy,

10. koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej i przedsiębiorstw komunalnych,

11. ustalanie regulaminu pracy Urzędu,

12. załatwianie wniosków posłów i senatorów,

13. gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu,

14. wykonywanieuprawnieńzwierzchnikasłużbowegowstosunkudopracownikówUrzęduoraz

kierownikówgminnychjednostekorganizacyjnych,wtymtakżeuprawnieńwynikającychze

Statutu Gminy,

15. podejmowanieiinicjowaniedziałańwsprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są

zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,

16. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta,

17. wydawanie pełnomocnictw w sprawach należących do kompetencji Wójta.

 


Autor: Administrator BIP


Wprowadzane zmiany:
2007-12-06 10:43:11 - Dodano wpis autor: Administrator BIP
2007-12-06 11:52:49 - Zmieniono treść autor: Administrator BIP
Drukuj